ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

همکاری بعنوان مترجم

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

تلفن تماس

ساکن شهر / شهرستان

تحصیلات
دانشجولیسانسفوق لیسانسدکترا   در رشتۀ

سابقه کاری در زمینۀ ترجمه