ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

زندگی ساده: بحران ها فرصت است (A Simpler Way: Crisis as Opportunity)