ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

زیرنویس فارسی فیلم آلیس در آن سوی آینه