ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

نرخ زیر نویس فیلم

نرخ زیر نویس و قیمت ترجمه فیلم:

بازنویسی صوت انگلیسی/ فرانسه/ عربی: دقیقه ای چهارهزار تومان

ترجمه برای زیرنویس یا دوبله- انگلیسی/فرانسه/عربی به فارسی (در صورت موجود بودن متن): دقیقه ای سه تا شش هزار تومان

ترجمه برای زیرنویس یا دوبله- انگلیسی/فرانسه/عربی به فارسی (در صورت موجود نبودن متن): دقیقه ای شش تا هشت هزار تومان