ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

Hollywood Film Festival – 10th Annual Hollywood Awards – Red Carpet

مطالب مرتبط