ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

همکاری بعنوان مترجم

  نام و نام خانوادگی

  پست الکترونیک

  تلفن تماس

  ساکن شهر / شهرستان

  تحصیلات
  دانشجولیسانسفوق لیسانسدکترا   در رشتۀ

  سابقه کاری در زمینۀ ترجمه