ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

“All About Eve” Bette Davis ۱۹۵۰ ۲۰th Century Fox ** I.V.

مطالب مرتبط