ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

انیمیشن منجمد بر اساس داستانی از هانس کریستین آندرسن ساخته شده است. 

انیمیشن منجمد بر اساس داستانی از هانس کریستین آندرسن ساخته شده است. 

انیمیشن منجمد بر اساس داستانی از هانس کریستین آندرسن ساخته شده است. 

مطالب مرتبط