ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

این انیمیشن ربط آنچنانی به انیمیشن های من نفرت انگیز ۱ و ۲ ندارد و بیشتر می خواهد در مورد سرگذشت مینیون ها برایمان بگوید.

این انیمیشن ربط آنچنانی به انیمیشن های من نفرت انگیز 1 و 2 ندارد و بیشتر می خواهد در مورد سرگذشت مینیون ها برایمان بگوید.

این انیمیشن ربط آنچنانی به انیمیشن های من نفرت انگیز ۱ و ۲ ندارد و بیشتر می خواهد در مورد سرگذشت مینیون ها برایمان بگوید.

مطالب مرتبط