ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

تا سال ۲۰۰۶ این انیمیشن بیش از چهل میلیون دی وی دی فروخت.

تا سال 2006 این انیمیشن بیش از چهل میلیون دی وی دی فروخت.

تا سال ۲۰۰۶ این انیمیشن بیش از چهل میلیون دی وی دی فروخت.

مطالب مرتبط