ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

این انیمیشن تنها انیمیشنی است که تا کنون علاوه بر نامزدی برای بهترین فیلم انیمیشن سال، برای بهترین فیلم سال نیز نامزد شده است.

این انیمیشن تنها انیمیشنی است که تا کنون علاوه بر نامزدی برای بهترین فیلم انیمیشن سال، برای بهترین فیلم سال نیز نامزد شده است.

این انیمیشن تنها انیمیشنی است که تا کنون علاوه بر نامزدی برای بهترین فیلم انیمیشن سال، برای بهترین فیلم سال نیز نامزد شده است.

مطالب مرتبط