ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

چه موضوعی الی را اینقدر عصبانی کرده است؟

چه موضوعی الی را اینقدر عصبانی کرده است؟

چه موضوعی الی را اینقدر عصبانی کرده است؟

مطالب مرتبط