ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

در دوران نوجوانی و هنگامی که در بوستون زندگی می کرد بسیار جوانی دردسر ساز بود. برای انجام جرم های مختلفی به زندان زفت.

در دوران نوجوانی و هنگامی که در بوستون زندگی می کرد بسیار جوانی دردسر ساز بود. برای انجام جرم های مختلفی به زندان زفت.

در دوران نوجوانی و هنگامی که در بوستون زندگی می کرد بسیار جوانی دردسر ساز بود. برای انجام جرم های مختلفی به زندان زفت.

مطالب مرتبط