ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

گذشته سختی را تجربه کرده است. در سال ۱۹۹۴ به لس آنجلس آمد تا به عرصه بازیگری بپیوندد.

گذشته سختی را تجربه کرده است. در سال 1994 به لس آنجلس آمد تا به عرصه بازیگری بپیوندد.

گذشته سختی را تجربه کرده است. در سال ۱۹۹۴ به لس آنجلس آمد تا به عرصه بازیگری بپیوندد.

مطالب مرتبط