ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

کشتار با اره برقی در تگزاس

کشتار با اره برقی در تگزاس

کشتار با اره برقی در تگزاس

مطالب مرتبط