ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

زمستان شعله ور: مستندی درباره بحران اوکراین 2014