ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

لبخند حاصل از زضایت بر چهره جوردن پیل پس از دریافت جایزه اسکار

لبخند حاصل از زضایت بر چهره جوردن پیل پس از دریافت جایزه اسکار

لبخند حاصل از زضایت بر چهره جوردن پیل پس از دریافت جایزه اسکار

مطالب مرتبط