ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

شادی سباستین للیو پس از دریافت جایزه اسکار

شادی سباستین للیو پس از دریافت جایزه اسکار

شادی سباستین للیو پس از دریافت جایزه اسکار

مطالب مرتبط